BetterContracts

Virksomhedspolitik

BetterContracts virksomhedspolitik

 
 

1. Virksomhedspolitik i BetterContracts

Denne politik fastlægger en række principper for hvorledes BetterContracts som virksomhed skal agere. Politikken dækker både virksomheden og virksomhedens medarbejdere. BetterContracts er medlem af Dansk Industri og arbejder ligeledes i overensstemmelse med DI Managementrådgivernes etiske kodeks.

2. Generel forretningsadfærd

BetterContracts agerer som virksomhed loyalt over for sine kunder og det samfund, vi som virksomhed er en del af.

Vi leverer åben og ærlig rådgivning baseret på en høj grad af etik og med respekt for gældende lovgivning og bedste praksis.

Vores kunder og samarbejdspartnere informeres tydeligt om virksomhedens faglige styrker og begrænsninger, således at der er klarhed om rammerne for vores rådgivning.

BetterContracts fokuserer på den bedste løsning for vores kunder og informerer altid om risiko og konsekvenser ved de valg, som Kunden træffer på baggrund af vores rådgivning.

Vi understøtter en høj grad af kvalitet i vores rådgivning ved løbende efteruddannelse af alle medarbejdere, herunder ved deltagelse i relevante faglige netværk.  

3. Fortrolighed og sikkerhed

Alle oplysninger vedr. vores Kunder og konkrete kundeopgaver behandles fortroligt.

BetterContracts opererer med et højt niveau for datasikkerhed, herunder i forhold til håndtering af elektronisk kommunikation. Vores elektroniske arbejdsredskaber er sikret mod misbrug. Vi kan både sende og modtage krypteret og signeret kommunikation.

4. Interessekonflikter

BetterContracts er en uafhængig virksomhed og har ingen kommerciel interesse i specifikke løsninger eller samarbejdsforhold.

Forud for enhver opgave afklares det, om der foreligger interessekonflikter. Vores kunder informeres altid om potentielle interessekonflikter eller øvrige forhold, der uanset om de har karakter af en interessekonflikt eller ej, kan bringe tvivl om Kundens eller BetterContracts anseelse.

Vores medarbejdere er forpligtet til at undgå enhver aktivitet, der kan føre til en konflikt mellem egne personlige interesser og virksomhedens interesser.

5. Internationale principper

BetterContracts overholder og respekterer FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv samt de 10 principper i FN’s Global Compact.

6. Overholdelse og opdatering af politik

Det er ledelsen ansvar at følge op på overholdelsen af denne politik og sikre at de fornødne tiltag iværksættes, såfremt der viser behov herfor.

Politikken opdateres og godkendes én gang årligt af ledelsen i BetterContracts. Seneste opdatering og godkendelse er foretaget i april 2019.