BetterContracts

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for BetterContracts

1.        Opgavens udførelse
BetterContracts ApS ønsker at yde den bedst mulige rådgivning til Kunden som er målrettet og værdiskabende. Såfremt opgaveløsningen omfatter juridisk rådgivning vil denne være kvalificeret og ærlig således at kunden altid er oplyst om opgavens risikobillede. BetterContracts ApS rådgiver alene om dansk ret.

2.        Opgavens omfang og varighed
Opgaves omfang aftales skriftligt med kunden. BetterContracts ApS forpligter sig til løbende at orientere kunden om opgavens fremdrift, risici og optimeringsmuligheder.

Kunden kan på ethvert tidspunkt få oplyst tidsforbruget i en opgave og kan altid uden varsel opsige samarbejdet. 

3.        Fortrolighed og interessekonflikter
Alle oplysninger vedr. opgavens udførelse behandles fortroligt – også efter at opgaven er afsluttet. Ved påbegyndelse af en opgave for en kunde afklares altid, om der foreligger interessekonflikt.

Alle dokumenter og informationer om Kunden opbevares sikkert af BetterContracts ApS.

4.        Honorar og fakturering
Ved opgavens påbegyndelse vil BetterContracts ApS på baggrund af en drøftelse med kunden give et estimat på opgavens omfang.
Der faktureres efter medgået tid. Timepris aftales konkret med kunden.

Rejseomkostninger og rejsetid inden for Storkøbenhavn faktureres ikke. Udlæg til eksterne omkostninger, eksempelvis større kopieringsopgaver og rejser uden for Storkøbenhavn kan faktureres til kunden.

BetterContracts ApS fakturerer månedsvis bagud. Større eksterne omkostninger kræves dog som udgangspunkt forudbetalt. Betalingsbetingelserne er netto 21 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

5.        Ansvar
BetterContracts ApS er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
Vores ansvar er dog begrænset til 2 mio. kr. pr. sag. Erstatningen til kunden kan desuden ikke overstige 2 mio. kr. samlet for alle krav kunden har fremsat inden for det samme kalenderår.

Ansvaret omfatter alene direkte tab. Følgeskader og enhver form for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab, tab af data eller goodwill, er således ikke er omfattet af virksomhedens ansvar.

BetterContracts ApS er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af underleverandører der efter aftale med kunden udfører en del af opgaven.

Der kan alene rettes krav mod virksomheden og ikke mod dens ejere eller ansatte.

Vi har tegnet en professionel rådgiveransvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring i HDI Danmark.

6.        Referencer
BetterContracts ApS er berettiget til at bruge Kundens navn på referenceoversigter og i forbindelse med almindelig markedsføring.