BetterContracts
BC_503625468_low_blue.png

Rådgivning

Rådgivning 

 

Udarbejdelse af forretningsunderstøttende it-kontrakter

IT-kontrakter

Kontrakten er omdrejningspunktet for det værdiskabende projekt. Den gode kontrakt forudsætter et grundigt forarbejde, hvor kundens forretningsmæssige behov tydeligt er identificeret og omsat til operationelle krav og processer.

Vi er eksperter i systemleverancekontrakter, Application Management aftaler, software as a service og driftsaftaler.  Vi har stor erfaring med kontraktlig understøttelse af agile it-projekter.

Vores rådgivning omfatter også udarbejdelse af de tekniske og kommercielle beskrivelser, der indgår i kontraktens bilag og vi etablerer sammenhæng mellem de juridiske, kommercielle og tekniske forhold på tværs af kontrakten.

 

Når vi udarbejder kontrakter, har vi stort fokus på, at etablere et operationelt kontraktgrundlag, der understøtter en efterfølgende styring af kundens projektledere og Contract Management funktion.  

It-kontrakter til offentlige ordregivere skal fungere inden for de udbudsretlige rammer. Vi udarbejder kontrakter der kan fungere som en integreret del af et samlet udbudsmateriale og som indeholder den nødvendige udbudsretlige regulering.

Vi leverer: Forretningsmæssige afklaringer, identifikation af succeskriterier og risici, fastlæggelse af leveranceforløb – og udarbejdelse af kontrakt og bilag.


Værdiskabende udbudsforretninger

Udbud

En god kontrakt skal indgås med den rigtige leverandør.

Vores rådgivning er baseret på gennemarbejdede metoder, hvor forretningsunderstøttelse og sikker eksekvering er i centrum. Vi kombinerer en specialistviden i udbudsprocesser med en kommerciel forståelse for, hvordan udbudsreglerne bedst kan operationaliseres, så ordregiver får mest mulig værdi ud af konkurrenceudsættelsen.

Vi gennemfører både udbud efter udbudsloven og rådgiver om anvendelse af SKI’s rammeaftaler

 

Vi har stor erfaring med levering af udbudsrådgivning i store it-projekter hvor vi indgår i tæt samarbejde med kundens øvrige samarbejdspartnere, f.eks. advokater og it-specialister. Her er vi ofte ansvarlig for at binde hele udbudsmaterialet sammen, så evalueringsmodel, kravmetodik, kontrakt og forretningsmæssige behov kan indgå i et effektivt samspil. .

Vi leverer: Operationel udbudsretlig og kommerciel rådgivning i alle anskaffelsesforretningens faser fra idé til kontraktindgåelse. Udarbejdelse af udbudsretlige dokumenter og vurderinger samt gennemførelse af forhandlinger.


Contract Management – effektiv styring af kontrakter

Contract Management

En god kontrakt skal styres og holdes ved lige, for at business case og budget holder.

Hvis ikke kontrakten benyttes som et aktivt styringsredskab til at sikre, at den konstant afspejler projektets liv og kundens behov, tabes der værdi og forretningsmæssige muligheder.

Igangværende kontrakter udgøres ofte af den oprindelige kontrakt i kombination med en flerhed af efterfølgende selvstændige aftaler, f.eks. i form af ændringsordrer. Vi bistår kunder med et samlet serviceeftersyn med henblik på at identificere det gældende kontraktgrundlag.

 

Herudover bistår vi med at identificere optimeringsmuligheder samt vurdering af, om kontrakten bør genforhandles eller genudbydes.

Ved afsluttede udbudsforløb gennemfører vi workshops med ordregivere og leverandører, der sikrer en korrekt forståelse og brug af kontrakten.

Vi leverer: Løbende kontraktopfølgning, ændringsstyring, optimering af kontrakter og understøttelse af kontraktens livsforløb.


Rådgivning til leverandører, der deltager i offentlige udbud

Tilbudsrådgivning

Vi rådgiver leverandører, der deltager i større offentlige udbudsforretninger.

Rådgivningen er baseret på mangeårig erfaring med gennemgang og evaluering af tilbud fra it-leverandører, herunder en unik viden om de særlige mekanismer, der er gældende for ordregiveres behandling af tilbud og gennemførelse af interne evalueringsprocesser

 

Vi bistår med juridisk og strategisk rådgivning til, hvordan tilbudsgivere optimerer deres konkurrencemuligheder. Herudover kan vi bistå med undervisning og workshops til tilbudsteams.

Vi sikrer, at dit tilbud er konditionsmæssigt og optimeret i forhold til kundens evalueringskriterier. Herudover hjælper vi med at guide leverandører gennem det samlede udbudsforløb på en måde, der udtrykker professionalisme og seriøsitet


Projektstrategisk rådgivning med fokus på eksekvering

Eksekvering på et solidt grundlag.

Vi hjælper med at få truffet de rigtige beslutninger vedr. udbudsstrategi, kontraktmodel og den praktiske gennemførelse af projektet og indgår i tæt samarbejde med Kundens medarbejdere, der sikrer at projektet kommer i mål. Vi leverer også løsningerne og eksekverer sammen med kunden.

Vi bistår organisationer, der ikke selv har de fornødne ressourcer til rådighed for it-projektet f.eks. i forhold til specialiseret rådgivning og eksekveringskraft på både operationelt og strategisk niveau.

BetterContracts har været involveret i en række store strategiske it-projekter, hvor vi i tæt samarbejde med Kunden og kundens øvrige rådgivere har leveret en specialiseret rådgivning ofte med fokus på at binde de juridiske, forretningsmæssige og tekniske forhold sammen.